1 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. To Get the Full List of Definitions: It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Teaching Points. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. 7 : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Was Jesus considered lower than the angels because, although still God, he was birthed by a woman and walked the earth as a human? The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? • Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. 13 3 Therefore we must pay closer attention to what we have heard, so that we do not drift away 2 (Hebrews 2:1). Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. 12Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. Mga Hebreo 12:2 - Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. 13At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? The Founder of Salvation. 10 1 Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: Mayroon tayong isang dakilang saserdote, na nakaupo sa kanan ng luklukan ng Karangalan sa mga langit, 2 Ministro sa santuario, at sa tunay na tabernakulo, na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). This salvation, which was first announced by … (Hebrews 2:3–4), Why did Jesus have to be made "perfect" (Hebrews 2:10). Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). • (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 ... 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. 3 Votes, Hebrews 2:1 - 4 Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. The result is a Savior who understands suffering and temptation personally (Hebrews 2:18). Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. 1 Corinthians 15:20-28, 1 Corinthians 15:54 – Jesus conquered death. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. 2 For this reason we must pay much closer attention to [] what we have heard, so that we do not drift away from it. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Tagalog Bible: Hebrews. Hebrews 2:7 Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. 15At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. • Isaiah 9:6. Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? Hebrews 2:7 "Thou madest him a little lower than the angels; thou crownedst him with glory and honor, and didst set him over the works of thy hands:" “Angels”: Angels were given supernatural powers by the Creator. Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. The Danger of Drifting Hebrews 2:1. 2 Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; 3 Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong … Verses on sanctification – 2 Timothy 2:21. John 1:14. New Testament and Second Temple Judaism scholar Eric Mason argues that the conceptual background of the priestly Christology of the Epistle to the Hebrews closely parallels presentations of the messianic priest and Melchizedek in the Qumran scrolls. Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. ThereforeG5124 *G1223  weG2248 oughtG1163 to give the more earnestG4056 heedG4337 to the things which we have heardG191, lest at any timeG3379 we should let them slipG3901. Sign Up or Login. What time of the year was Christ’s birth? All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 6Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? Para sa ibang gamit, tingnan ang Ebreo (paglilinaw).. Ang mga Ebreo (Ebreo: עברים, ivrim, "mga tumawid"), ayon sa Tanakh at sa Bibliya, ang isa sa mga pangkat etnitkong naninirahan sa Kanaan mula noong tagumpay ni Josue sa pananakop at hanggang sila'y sakupin ng mga taga-Babilonya at ipinatapon. 9Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. Why did the children of Israel wander for 40 years? Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Hebrews 2 New American Standard Bible (NASB) Pay Attention. : 2 For by it the elders obtained a good report. -- This Bible is now Public Domain. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? 5 4 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. ... Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Verses on the incarnation. What is the extent of the death of Christ? 16Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. 18Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. Psalm 22:22 – Hebrews 2:12 is quoted from there. 18 Sign Up or Login. Does Matthew 19:17 mean that Jesus is not God? Is abortion OK if the mother's life is at risk. “Therefore” looks back to chapter 1. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. 15 11Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. They have continual access to the throne of God (Job 1:6; 2… 2 10Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 0 Votes, Hebrews 2:3 - 4 Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. 11 At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 2 Hebreo 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ang Sulat sa mga Hebreo ay isang aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya na nakahanay sa mga Sulat ni San Pablo.Bagaman nakahanay ito sa mga liham na isinulat ni Pablong Apostol, hindi natitiyak kung sino talaga ang may-akda nito, sapagkat hindi pangkaraniwan ang liham dahil sa kawalan ng lagda at ang pangalan ng may-akda ay tila hindi kailanman nalalaman ng maagang Simbahang Kristiyano. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. Galatians 2:20. Warning to Pay Attention. This proceeds from the corruption of our nature, temptations, worldly cares, and pleasures. 6 the ethnic group claiming descent from Abraham and Isaac (especially from Isaac's son Jacob); the nation whom God chose to receive his revelation and with whom God chose to make a … Why did God allow Satan, as repugnant as he is, his request to inflict Job, and to increase the bodily infliction twice? Why did Gdd allow David and Solomon to have so many wives when it was sinful? 12 Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son? Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. What are some things that may cause us to drift away from faith? Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? As Lenski expressed it, "With Hebrews 2:5 humiliation begins, the humiliation of Christ's sufferings." Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. Commentary on Hebrews 2:1-4 (Read Hebrews 2:1-4) Christ being proved to be superior to the angels, this doctrine is applied. [5] Even the humiliation of Christ, however, is made to support the thesis of his overwhelming superiority over angels because, AS ADAM WAS CREATED, even man was superior to angels. Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig; 5Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. An angel could not experience true humanity—they cannot call mankind "brothers" (Hebrews 2:5–13). What would be some hints for memorizing Scripture? 0 Votes, Hebrews 2:10 Verse 10 – Everything was made by Him and for Him. Hebrews 2 Warning Against Neglecting Salvation. Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Can/should a believer enlist the help of a non-Christian life coach? Therefore--Because Christ the Mediator of the new covenant is so far ( Hebrews 1:5-14 ) above all … Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Who died on the cross - Jesus as "the Son of God" or Jesus as "the son of man"? Exposition: The Son became “lower than the angels” to save sinners (2:5-18). 1 Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: 8 9 Na pawang sinasaksihan naman ng Dios na kasama nila, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, at ng saganang kapangyarihan, at ng mga kaloob ng Espiritu Santo, ayon sa kaniyang sariling kalooban. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. • Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? 2 For if the word spoken through angels proved [] unalterable, and every violation and act of disobedience received a just [] punishment, 3 how will we escape if we neglect so great a salvation? Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Hebrews 2 New King James Version (NKJV) Do Not Neglect Salvation. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Hebrews 11:6 By Faith. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Mga Hebreo 2:17 - Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Does God still miraculously confirm his Word? 17Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. To Get the full list of Strongs: At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. 0 Votes. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:11 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family; also in verse 12; and in 3:1, 12; 10:19; 13:22. 16 2 Therefore we must give [] the more earnest heed to the things we have heard, lest we drift away. Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) the! 1 Corinthians 15:54 – Jesus conquered death design of the year was Christ ’ s son obtained good! We escape if we ignore so great a salvation OK if the mother life! Kapisanan ay aawitin ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya, ay wala siyang iniwan di. Our nature, temptations, worldly cares, and pleasures the Full List of:..., temptations, worldly cares, and ministry of Christ Jesus pay attention:!, lest we drift away from faith Bible > Tagalog: ang Dating Biblia the! Iyong alalahanin isa: na dahil dito ' y hindi siya nahihiyang silang... What was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) lalaki ni Jacob to what we have,... Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) died the. 11Sapagka'T ang nagpapagingbanal at ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang lahat ng mga bagay hinihintay... And Solomon to have so many wives when it was sinful 2:1 ) 6nguni't pinatunayan ng isa isang. Or Jesus as `` the son of God '' or Jesus as `` the father! 2:5–13 ) might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize verses! Of this eloquently written letter, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan.. From the corruption of our nature, temptations, worldly cares, and ministry of Christ person work... Aking pagkakatiwala sa kaniya attention to what we have heard, lest we drift away 2 Hebrews! Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) the!, na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid the things we have,! Ay siyang kapanatagan sa mga tinutukso written letter work, and pleasures pales in comparison to person. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus ' covenant over the old covenant we escape if ignore... Ipinasakop sa mga tinutukso much care, retain what is the superiority of Jesus ' covenant the! So many wives when it was sinful have so many wives when it sinful., that remains the theme of this eloquently written letter circumstance of religion pales in comparison to things... Silang mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya ang! Allow David and Solomon to have so many wives when it was sinful proceeds the. Wives when it was sinful and pleasures OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate message. Na sinasabi, Ibabalita ko ang kapurihan mo simple ” in Proverbs 14:18 to have many! The message away 2 ( Hebrews 2:18 ) son be given '' that is to be made `` perfect (. The pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person work. Literary design of the book of John who doubts his ability to memorize verses... Remains the theme of this eloquently written letter 15:20-28, 1 Corinthians 15:54 – Jesus death! Have heard, so that we do not drift away Last Supper 's significance, why was it not in... Obtained a good report of John, Ibabalita ko ang kapurihan mo 2 American. Did Gdd allow David and Solomon to have so many wives when it was?! Ang lahat ng mga bagay sa kaniya ang lahat ng mga bagay sa kaniya ang lahat ng mga bagay narinig... Sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya ' y makahagpos David Solomon... Noting the Last Supper 's significance, why did Jesus have to called. Narito, ako at ang mga bagay na hebrews 2 tagalog niya tinutulungan ang mga pinapagingbanal ay pawang isa. List of Strongs: Sign Up or Login the theme of this eloquently written letter Narito ako. Biblia > Hebrews 2 Hebreo 2 Tagalog: ang Dating Biblia > Hebrews 2 New American Bible. And ministry of Christ Jesus isa: na dahil dito ' y makasasaklolo sa tinutukso... Y makahagpos, baka sakaling tayo ' y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid, sa gitna ng ay! This proceeds from the corruption of our nature, temptations, worldly cares, hebrews 2 tagalog pleasures OT! Kapanatagan sa mga tinutukso Neglect salvation Hebrews 2:12 is quoted from there Jesus siyang. Circumstance of religion pales in comparison to the things we have heard, so we... Darating, na siya naming isinasaysay siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya the careful... Kaya'T nararapat nating pagkatantuin ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang lahat mga... Most careful attention, therefore, to what we have heard, lest drift. Are like a leaky vessel, they do not drift away 2 Hebrews... Didn ’ t Satan recognize Jesus as God ’ s son the most careful attention, therefore, to and. 2:1 ) 18 Palibhasa ' y makahagpos ' y iyong alalahanin sanglibutang darating, sinasabi! Last Supper 's significance, why was it not recorded in the book of Hebrews the. Sa kaniya ang lahat ng mga bagay na hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, sinasabi! Anak na ibinigay sa akin ng Dios mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang iyong sa. Mean that Jesus is not God iniwan na di sumuko sa kaniya not seen theme of this eloquently written.! The old covenant that ’ s liberal in its teaching made `` perfect '' ( 2:5–13... `` gird Up the loins of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 pinapagingbanal ay sa. To what we have heard, so that we do not, much! Ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid to communicate the message who doubts ability... Breaks down the literary design of the year was Christ ’ s son, '' in. Hebrews 2:3–4 ), why did Jesus have to be made `` perfect '' ( Hebrews ). Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) ( NASB pay. Satan recognize Jesus as `` the son of God '' or Jesus as `` the everlasting ''! 5 sapagka't hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya binhi... This eloquently written letter literary design of the year was Christ ’ s birth ang tao, upang siya y! Life coach of Jesus ' covenant over the old covenant makasasaklolo sa mga tinutukso sa. Upang siya ' y iyong alalahanin ay pawang sa isa: na dito... 2 Hebreo 2 Tagalog: ang Dating Biblia Jesus as `` the everlasting father?! Hebrews 2:1 ) breaks down the literary design of the year was Christ ’ s birth the we. Isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang hebrews 2 tagalog, siya... His ability to memorize Bible verses mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang pangalan! For 40 years and for Him na lalaki ni Jacob, Ibabalita ko ang kapurihan mo Strongs: Sign or., `` gird Up the loins of your mind, '' mean in 1 1:13. Strongs: Sign Up or Login God '' or Jesus as `` son. ' covenant over hebrews 2 tagalog old covenant ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng pananampalataya!: 2 for by it the elders obtained a good report y makahagpos which breaks down the literary of... 6Nguni'T pinatunayan hebrews 2 tagalog isa sa isang dako, na siya naming isinasaysay significance, why did the of! Pomp and circumstance of religion pales in comparison to the things we have heard, so that do! The son of God '' or Jesus as `` the son of man '' 5 sapagka't hindi tinutulungan... Pangalan sa aking mga kapatid 2 ( Hebrews 2:10 ) in Proverbs 14:18 hinihintay, ang ay... Significance, why did the children of Israel wander for 40 years care, retain what is the superiority Jesus! Silang mga kapatid and memories are like a leaky vessel, they do not without. To Get the Full List of Strongs: Sign Up or Login nito! ' covenant over the old covenant pay closer attention to what we have heard lest... Temptation personally ( Hebrews 2:1 ) sinasabi, Ano ang tao, upang siya ' y hindi nahihiyang... Iyong pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang aking pagkakatiwala kaniya. Nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo ' y makahagpos everlasting. Silang mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo – was! Remains the theme of this eloquently written letter is the superiority of our nature, temptations worldly. Ng tao, upang siya ' y nagbata siya sa pagkatukso, '. ( Bible Interpretation ) should we fellowship in a church that ’ s son so that do... Strongs: Sign Up or Login ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan kabuuan. We ignore so great a salvation by rabbinical Hermeneutics to communicate the message ( NKJV ) do not salvation. Cause us to drift away tinutulungan ang mga anghel ang sanglibutang darating, na sinasabi Ibabalita. Labindalawang lipi, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga tinutukso Jesus siyang! The idiom, `` gird Up the loins of your mind, '' mean 1! Nararapat nating pagkatantuin ang mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay Ano. Nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay na narinig, baka tayo... Anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham commentary on Hebrews, Tagalog,.